ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА WWW.LIFETIMEPUBLISHING.EU


Всеки потребител, който използва уебсайта www.lifetimepublishing.eu, се счита, че приема и е съгласен с настоящите условия.
Публикуваната информация на сайта е общодостъпна и безплатна.
При използване услугите на www.lifetimepublishing.eu Потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

Споразумение между потребителя и електронен магазин на издателство „ЛайфТайм”
1. Страни по споразумението
Това Споразумение с Потребителя (наричано по-нататък „Споразумението”) съдържа условията за използване на онлайн магазин www.lifetimepublishing.eu (наричан по-нататък „Магазин”), собственост на „ЛайфТайм Пъблишинг" ЕООД, (наричан по-нататък Издателство „ЛайфТайм” и/или „Доставчик”). Когато едно лице (наричано по-нататък „Потребител”) поръча продукт/и, той или тя се съгласява с настоящото споразумение.
Данни за контакт на Доставчика:
„ЛайфТайм Пъблишинг" ЕООД бул. Васил Левски 38, София, България 2.

Използване на услугата
2.1.Услугата е предназначена за физически лица, институции и двужества, които се намират на територията на страните от Европейския съюз.
2.2. Политиката за връщане не се прилага за поръчки, направени от институции или дружества.
2.3. Всичко на Магазина, включително изображения, чертежи, звук, графики и текст, е защитено от eвропейското авторско право, както и от други закони и международни договори, уреждащи правото на собственост.
3. Отговорности на потребителя
3.1. Потребителят поема отговорността за всички дейности, които извършва в Магазина, задължавайки се да спазва настоящите условия за ползване и законодателството на Република България.
4. Защита на личните данни Услугите в Магазина не изискват регистрация на Потребителя. Единствените данни споделяни от Потребителите се предоставят доброволно и са във връзка с поръчката и доставката на избрания от тях продукт. Тези данни включват имена, адрес за доставка, телефон и имейл за потвърждаване на поръчката и получаване на документ за плащане.
4.1.Магазинът се задължава да спазва поверителността на личните данни на Потребителя. Информацията се използва изцяло и само от Доставчика, освен в случаите, в които той използва услугите на трети лица, за изпълняването на определени функции като обработка на кредитни карти, доставките на пакети и изпълнението на поръчките. В тези случаи Доставчикът предоставя само информацията, необходима за изпълнение на тези специфични функции.
4.2. Доставчикът не прехвърля никаква информация, дадена от Потребителя, на трети лица за цели, различни от обработката и изпълнението на поръчката. Ние няма да продаваме, споделяме или преотдаваме тази информация на което и да било друго лице, поради каквато и да била причина.
4.3. Доставчикът си запазва правото да предаде информацията, предоставена от Потребителя, на властите в случай на нарушение на законите и/или нарушаване на установени добри практики (добросъвестност) от страна на Потребителя.
4.4. Потребителят има право да разглежда, променя и изтрива информация за себе си от регистъра. При поискване Доставчикът, по негова преценка, предоставя на всеки потребител на сайта, който удостовери своята самоличност, информация, която e събрана за него/нея.

5. Поръчки и условия на плащане
5.1.Обвързващо споразумение за продажба на продукти се сключва между Доставчика и Потребителя с въвеждане на поръчката на сайта и при получаване от Потребителя на потвърждение за направената поръчка на посочения е-мейл, с което се потвърждава и плащането.
5.2. Освен ако не е избрано от Потребителя и потвърдено друго от Доставчика, плащането трябва да бъде получено от Доставчика преди потвърждаването на поръчката.
5.3. Доставчикът си запазва правото да откаже всяка поръчка по свое усмотрение. 5.4. Разплащателни методи използвани на www.lifetimepublishing.eu са: наложен платеж и банков превод, предстои активиране на плащане с банкова карта чрез лицензирани разплащателни методи.

6. Цени на продуктите
6.1.Цената на продукта, е цената, посочена за продукта на сайта в момента на поръчката.
6.2. Разходите за доставка, когато такива са приложими, са в допълнение към цената на продукта. Разходите за доставката можат да бъдат видяни при завършване на поръчка на сайта на Магазина.
6.3. Всички цени на продуктите и разходите за доставка са показани в лева (BGN). 6.4. Всички цени на продуктите са с включен ДДС. Разходите за транспорт са без ДДС, като тази цена на транспорта е крайна за Потребителя.

7. Доставка
7.1. Времето за доставка се определя в зависимост от междуназначението на доставката.
7.2. Магазинът не носи отговорност за забавяне при изпълнението или за неизпълнение на настоящото споразумение или което и да било задължение по него, които са пряко свързани с причини извън неговия разумен контрол (непреодолима сила), включително, без да се ограничава до природни бедствия, пожари, стачки, трудови спорове, военни действия или намеса от страна на някой държавен орган, както и при неизпълнение на превозвача, доставчика, хардуерна, софтуерна или друга комуникационна неизправност и натовареност или мрежова недостатъчност.
7.3. Магазинът носи отговорност за загуба на или щети по продукта, настъпили по време на доставката.

8. Рекламации. Анулиране и връщане
8.1. Потребителят (с изключение на организации и дружества) има право в срок от 14 работни дни да върне или замени продукт в съответствие с българското законодателство за защита на потребителите. Тази политика за рекламации не се отнася за продукти, които са персонализирани или модифицирани според желанията на Потребителя. Потребителят има право да върне продукт, ако:
1. Поръчката е била анулирана и Магазина е бил уведомен чрез имейл за отказ на Потребителя от покупката в рамките на 7 работни дни от момента на доставката,
2. Продуктът не е бил използван,
3. Продуктът е в състоянието, в което Потребителят го е получил
4. Продуктът е бил преопакован без да е нарушена неговата цялост.
8.2. Продуктът трябва да бъде върнат незабавно след анулирането на поръчката. 8.3. При връщането на продукта, Потребителят е отговорен за риска от вреди и поема транспортните разходи, освен в случаите, когато връщането е по вина на Доставчика.
8.4. В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок от 7 работни дни.
9. Промени в услугата и това споразумение Магазинът си запазва правото да прави промени в настоящото Споразумение и сайта си по всяко време.

10. Юрисдикцията и уреждане на спорове
Това Споразумение ще се тълкува, прилага и изпълнява във всички отношения в съответствие със законите на Република България. Всички спорове, произтичащи от настоящото Споразумение се Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителя.
Издателство „ЛайфТайм” не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел настоящите условия.
При използване услугите на www.lifetimepublishing.eu Потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.
Приемайки тези условия, Потребителят се съгласява да получава имейли и известия от www.lifetimepublishing.eu относно поръчката си, потвърждения за промяна на неговата информация, както и отстъпки и оферти за нашите продукти на дадения от него адрес на електронна поща.
Търсене